In het hart van uw netwerken

FR |NL |EN

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Deze site wordt gratis ter beschikken gesteld (exclusief kosten i.v.m. internetverbinding) voor uw persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de hieronder omschreven voorwaarden. 

 

Algemene informatie

Deze site biedt informatie over SODRAEP.


De site wordt uitgegeven door SODRAEP: 

 • Naamloze vennootschap
 • Kapitaal van € 2.502.500, 
 • Bedrijfsnummer: BE 0420 191 528
 • Maatschappelijke zetel: Sint-Bernardusstraat 60-62, 1060 Brussel, België
 • Telefoon: +32 2 345 99 09
 • De uitgever-verantwoordelijke is Luc HENS 

 

De website wordt gehost door LINKBYNET: 

 • SAS
 • Kapitaal van € 373.000,
 • RCS Bobigny, nummer 430359927
 • Hoofdkantoor: Parc du Colombier, 14 rue Jules Saulnier 93 200 Saint-Denis
 • Telefoon: 01 48 13 00 00

 

Beperkingen van de aansprakelijkheid en uitsluiting van garantie

Als gebruiker van de website erkent u de nodige vaardigheden en middelen te hebben om toegang te krijgen tot de site en deze te gebruiken.

SODRAEP stelt alles in om te garanderen dat de op deze site weergegeven informatie correct en actueel is, en behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Toch kan SODRAEP niet garanderen dat deze informatie volledig is, of dat ze niet door een derde partij kan worden veranderd (hacking, virus). SODRAEP wijst elke aansprakelijkheid af (direct of indirect) in geval van vertraging, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze pagina's, en tevens in het geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.

SODRAEP geeft evenwel geen enkele garantie en staat evenmin in, in welk geval dan ook, met betrekking tot de geschiktheid, de volgorde, de nauwkeurigheid, de afwezigheid van fouten, het waarheidsgehalte, de actualiteit, het loyaal en commercieel  aard, de kwaliteit, de geldigheid en de beschikbaarheid van de informatie op deze site. Elke gebruiker is zich volledig bewust van de risico's als hij dergelijke informatie vertrouwt. Onjuiste informatie of nalatigheden kunnen worden aangetroffen met name als gevolg van typfouten of fouten in de opmaak. Als u fouten vindt, wordt u uitgenodigd om deze aan het bedrijf te melden om de juiste correcties aan te brengen.

Het is ook herinnerd dat de vertrouwelijkheid van briefwisselingen niet wordt gegarandeerd op Internet en dat elke internetgebruiker alle passende maatregelen dient te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen mogelijke virussen die op Internetrondlopen. 

 

Intellectueel Eigendomsrecht

De elementen van deze site (hierna “Inhoud” genoemd), ontwikkeld door en voor SODRAEP, worden beschermd door de Franse wetgeving inzake het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, oneerlijke mededinging en, in het algemeen, door intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud omvat de opbouw, de grafische vormgeving alsook alle informatie en onderdelen die beschikbaar zijn op de website (teksten, artikelen, foto's, illustraties, afbeeldingen, merken, logo's, video's, ...).

Deze inhoud is eigendom van SODRAEP.

Elke reproductie, representatie, verspreiding en/of uitbating van deze inhoud is verboden, hoe dan ook, en onder welke vorm en voor welke doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van SODRAEP.

Iedere persoon die niet de wettelijke regelgeving naleeft maakt zich schuldig aan het misdrijf van namaak, illegaal kopiëren en tegen hem kunnen door de wet voorziene wettelijke sancties worden getroffen. 

 

Respect voor privacy

Als gebruiker van de website bent u verplicht om de geldende wetten na te leven, inclusief de wetbepalingen met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding strafrechtelijk wordt beteugeld.

U moet u zich o.a. onthouden van elke inzameling, elk oneigenlijk gebruik, met name van naamsgebonden informatie waartoe u toegang krijgt, en in het algemeen, van elke daad die de privacy, de eer, de gevoeligheid, het merkimago of de reputatie van elk natuurlijke persoon of rechtspersoon kan schaden, en o.a. dat van SODRAEP, door elke vermelding, bericht of tekst te vermijden die lasterlijk, provocerend, kwaadwillig, denigrerend of bedreigend is, op welk medium dan ook. 

 
Persoonsgegevens

Om aan uw behoeften te voldoen tijdens het bezoeken van de website, kan SODRAEP ertoe aangezet worden om persoonlijke informatie over u te verzamelen, die door computers wordt verwerkt (sommige informatie, gemarkeerd met een sterretje zijnde verplicht).

Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren dat de informatie die u op deze site verstrekt heeft, juist en volledig is. Voor de goede verwerking van uw sollicitatie, verzoeken wiju om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van de eerder verstrekte informatie.

Deze website is niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u te ontvangen. Daarom zal, met uitzondering van persoonlijke gegevens die hierboven zijn vermeld, eventuele informatie, in de vorm – van documenten, gegevens, afbeeldingen, vragen, suggesties, concepten, opmerkingen, enz. – die u via deze website meedeelt, in geen geval als vertrouwelijk worden beschouwd. Bijgevolg geeft de eenvoudige overdracht van gegevens door u ons het recht om deze te gebruiken, deze te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of teoverdragen, met het oog op de verwerking van uw aanvraag. 

 

Sint-Bernardusstraat 60-62,

1060 BRUSSEL

Tel. : +32.2.345.99.09

Fax : +32.2.340.08.40

SODRAEP - Quai Fernand Demets 52, 1070 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40