In het hart van uw netwerken

FR |NL |EN

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Deze site wordt gratis ter beschikken gesteld (exclusief kosten i.v.m. internetverbinding) voor uw persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de hieronder omschreven voorwaarden. 

 

Algemene informatie

Deze site biedt informatie over SODRAEP.


De site wordt uitgegeven door SODRAEP: 

 • Naamloze vennootschap
 • Kapitaal van € 2.502.500, 
 • Bedrijfsnummer: BE 0420 191 528
 • Maatschappelijke zetel: Sint-Bernardusstraat 60-62, 1060 Brussel, België
 • Telefoon: +32 2 345 99 09
 • De uitgever-verantwoordelijke is Luc HENS 

 

De website wordt gehost door LINKBYNET: 

 • SAS
 • Kapitaal van € 373.000,
 • RCS Bobigny, nummer 430359927
 • Hoofdkantoor: Parc du Colombier, 14 rue Jules Saulnier 93 200 Saint-Denis
 • Telefoon: 01 48 13 00 00

 

Beperkingen van de aansprakelijkheid en uitsluiting van garantie

Als gebruiker van de website erkent u de nodige vaardigheden en middelen te hebben om toegang te krijgen tot de site en deze te gebruiken.

SODRAEP stelt alles in om te garanderen dat de op deze site weergegeven informatie correct en actueel is, en behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Toch kan SODRAEP niet garanderen dat deze informatie volledig is, of dat ze niet door een derde partij kan worden veranderd (hacking, virus). SODRAEP wijst elke aansprakelijkheid af (direct of indirect) in geval van vertraging, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze pagina's, en tevens in het geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.

SODRAEP geeft evenwel geen enkele garantie en staat evenmin in, in welk geval dan ook, met betrekking tot de geschiktheid, de volgorde, de nauwkeurigheid, de afwezigheid van fouten, het waarheidsgehalte, de actualiteit, het loyaal en commercieel  aard, de kwaliteit, de geldigheid en de beschikbaarheid van de informatie op deze site. Elke gebruiker is zich volledig bewust van de risico's als hij dergelijke informatie vertrouwt. Onjuiste informatie of nalatigheden kunnen worden aangetroffen met name als gevolg van typfouten of fouten in de opmaak. Als u fouten vindt, wordt u uitgenodigd om deze aan het bedrijf te melden om de juiste correcties aan te brengen.

Het is ook herinnerd dat de vertrouwelijkheid van briefwisselingen niet wordt gegarandeerd op Internet en dat elke internetgebruiker alle passende maatregelen dient te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen mogelijke virussen die op Internetrondlopen. 

 

Intellectueel Eigendomsrecht

De elementen van deze site (hierna “Inhoud” genoemd), ontwikkeld door en voor SODRAEP, worden beschermd door de Franse wetgeving inzake het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, oneerlijke mededinging en, in het algemeen, door intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud omvat de opbouw, de grafische vormgeving alsook alle informatie en onderdelen die beschikbaar zijn op de website (teksten, artikelen, foto's, illustraties, afbeeldingen, merken, logo's, video's, ...).

Deze inhoud is eigendom van SODRAEP.

Elke reproductie, representatie, verspreiding en/of uitbating van deze inhoud is verboden, hoe dan ook, en onder welke vorm en voor welke doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van SODRAEP.

Iedere persoon die niet de wettelijke regelgeving naleeft maakt zich schuldig aan het misdrijf van namaak, illegaal kopiëren en tegen hem kunnen door de wet voorziene wettelijke sancties worden getroffen. 

 

Respect voor privacy

Als gebruiker van de website bent u verplicht om de geldende wetten na te leven, inclusief de wetbepalingen met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding strafrechtelijk wordt beteugeld.

U moet u zich o.a. onthouden van elke inzameling, elk oneigenlijk gebruik, met name van naamsgebonden informatie waartoe u toegang krijgt, en in het algemeen, van elke daad die de privacy, de eer, de gevoeligheid, het merkimago of de reputatie van elk natuurlijke persoon of rechtspersoon kan schaden, en o.a. dat van SODRAEP, door elke vermelding, bericht of tekst te vermijden die lasterlijk, provocerend, kwaadwillig, denigrerend of bedreigend is, op welk medium dan ook. 

 
Persoonsgegevens

1. Het verzamelen van persoonlijke informatie

Om te beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers van de Website kan het zijn dat de het bedrijf aan de gebruikers tijdens hun bezoek aan de Website bepaalde persoonlijke informatie vraagt (bijv.: e-mailadres). Deze informatie wordt geregistreerd voor rechtmatige en gerechtvaardigde doeleinden, en gebruikt overeenkomstig deze doeleinden. Deze informatie is toereikend, ter zake dienend en niet buitensporig ten opzichte van deze doeleinden en ten aanzien hiervan worden voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid ervan te waarborgen, teneinde te voorkomen dat deze informatie kan worden gewijzigd, vernietigd of verstrekt aan derden die hiertoe geen toestemming hebben.

De aldus op de Website verzamelde persoonsgegevens zijn afkomstig uit vrijwillige registratie hiervan door de gebruikers van de Website, waardoor het mogelijk is gebruik te maken van bepaalde diensten op de Website, met uitzondering van de automatisch geregistreerde IP-adressen. 

2. Doeleinde van het verzamelen

Het verzamelen heeft tot doel:

 • voor de “Contact”-rubrieken, het verzoek te behandelen;

Het verzamelen van persoonsgegevens is facultatief van aard behalve voor de bovengenoemde diensten, waarvoor geldt dat de gevraagde dienst niet geleverd kan worden indien de persoonsgegevens niet verstrekt worden.

3. Ontvanger(s) van de verzamelde gegevens

De door middel van de contactformulieren verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor personen belast met de informatieverwerking binnen de het bedrijf.

De persoonsgegevens die verzameld zijn naar aanleiding van in de rubriek “Carrière” verrichte open sollicitaties zijn bestemd voor de personen die binnen de het bedrijf belast zijn met werving.

De door de het bedrijf op de Website verzamelde persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik en worden niet medegedeeld, overgedragen of verstrekt aan derden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de gebruiker in kwestie, behalve indien dit wettelijk of gerechtelijk vereist is.

4. Periode gedurende welke de persoonlijke informatie wordt opgeslagen

De persoonsgegevens worden opgeslagen:

 • voor de “Contact”-rubriek, gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te behandelen;

5. Uw rechten  

Elke persoonlijke informatie die u via de Website aan de het bedrijf verstrekt is onderworpen aan het bepaalde in wet nr. 78-17 “Informatique et Libertés” [Franse privacywet] van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, alsmede aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG).

Op grond hiervan beschikt u over een recht op inzage, rectificatie en wissing van de u betreffende persoonsgegevens, en onder de wettelijke voorwaarden, over een recht op verzet of beperking van de u betreffende verwerking, dat u op elk willekeurig moment kunt uitoefenen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs door middel van een schriftelijk verzoek aan: SODRAEP – Data Protection Officer – Quai Fernand Demets 52, 1070 Brussel. 

 

Sint-Bernardusstraat 60-62,

1060 BRUSSEL

Tel. : +32.2.345.99.09

Fax : +32.2.340.08.40

SODRAEP - Quai Fernand Demets 52, 1070 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40